Spracovanie a ochrana osobných údajov

Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ: JN plus, s. r. o., Valachovej 3 841 01 Bratislava, IČO: 52368475, DIČ: 2120999859, IČ DPH: SK2120999859

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: info@orthopuzzle.sk, +421 911 585 858

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb a zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR). Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Príjemcovia osobných údajov

Kategórie príjemcov osobných údajov:
a) orgány verejnej moci alebo verejnoprávne inštitúcie (napr. súdy, úrady, orgány činné v trestnom konaní a podobne)
b) obchodní partneri v oblasti administratívy (napr. účtovníctvo, personalistika, právne služby a iné)
c) IT obchodní partneri (napr. prevádzka serverov, informačných systémov a iné)
d) obchodní partneri v oblasti reklamy a marketingu
e) obchodní partneri v oblasti doručenia poštových a kuriérskych zásielok

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa môže uskutočniť, ak Komisia rozhodla, že tretia krajina alebo jej územie alebo medzinárodná organizácia zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Zoznam je dostupný na nasledovnom odkaze: zoznam krajín poskytujúcich primerané záruky ochrany osobných údajov podľa rozhodnutia Európskej Komisie.

Ak sa spracúvanie osobných údajov uskutočňuje do krajiny, ktorá nie je na tomto zozname, prenos osobných údajov do týchto krajín sa uskutočňuje, len ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ v danej krajine poskytol primerané záruky, a za podmienky, že dotknuté osoby majú k dispozícii vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy.

Zoznam príjemcov v tretích krajinách
V zozname nájdete označenie príjemcu, identifikácia krajiny príjemcu a odkaz (link) na primerané alebo vhodné záruky ochrany osobných údajov. Existenciu alebo neexistenciu rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti ochrany osobných údajov pre danú tretie krajinu si overíte na stránke https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujucich-primeranu-uroven-ochrany

 1. Facebook (Meta), USA – https://www.facebook.com/policy.php, https://www.facebook.com/about/privacy/update
 2. Google, USA – https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby vymedzuje druhá hlava zákona č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov. Ide o nasledovné práva:

 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas,
 • právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu,
 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu osobných údajov,
 • právo na výmaz osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania, ako aj právo na informáciu, či existuje takéto rozhodovanie

Pre bližšie informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte na vyššie uvedené kontaktné údaje.

Informačné systémy (IS)

IS Zákazníci

V informačnom systéme „IS Zákazníci“ spracúvame osobné údaje dotknutých osôb, ktoré si od nás objednali poskytnutie služieb, alebo dodanie produktu. V tomto informačnom systéme spracúvame aj osobné údaje dotknutých osôb, ktoré prejavili záujem o poskytnutie služieb, alebo dodanie produktu, napr. zaslaním emailu, alebo odoslaním kontaktného formuláru na našej webstránke.

Účel spracúvania osobných údajov: Poskytnutie služieb alebo dodanie produktu zákazníkom (teraz a v budúcnosti), vystavenie daňových dokladov zákazníkom.

Právne základy spracúvania osobných údajov:

 1. Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy a opatrenia pred uzatvorením zmluvy v zmysle ustanovenia článku 6 bod 1 písmena b) GDPR
 2. Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle ustanovenia článku 6 bod 1 písmena c) GDPR (napr. zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty).

Doba uchovávania osobných údajov: Osobné údaje nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa sú spracúvané na dobu, ktorú upravuje daný právny predpis (napr. zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty). Ostatné osobné údaje v tomto informačnom systéme sú s ohľadom na možné budúce poskytnutie služieb, alebo predaja produktov dotknutej osobe spracúvané po dobu, pokým nemá prevádzkovateľ vedomosť, že dotknutá osoba už nevyužije v budúcnosti služby alebo nenakúpi produkty prevádzkovateľa.
Kontaktné osobné údaje dotknutej osoby (email, telefón a iné) sú ďalej spracúvané aj v „IS Kontakty zákazníkov“ na účely marketingovej komunikácie s dotknutou osobou po predchádzajúcom vzťahu, na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (marketingová komunikácia).

IS Marketing

V informačnom systéme „IS Marketing“ spracúvame kontaktné osobné údaje dotknutých osôb, ktoré prejavili záujem o informácie od nás, napr. prostredníctvom zadania emailovej adresy na našej webstránke.

Účel spracúvania osobných údajov: informovanie o službách/produktoch prevádzkovateľa alebo jeho partnerov, alebo poskytnutie iných informácií, ktoré sú späté s podnikateľskou činnosťou prevádzkovateľa.

Právny základ spracúvania osobných údajov: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, v zmysle ustanovenia článku 6 bod 1 písmena a) GDPR.

Doba uchovávania osobných údajov: Osobné údaje v tomto informačnom systéme sú spracúvané po dobu pokým ma dotknutá osoba záujem o informácie od prevádzkovateľa. Nezáujem o informácie od prevádzkovateľa dotknutá osoba vyjadrí odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu môže uskutočniť kontaktovaním prevádzkovateľa. Neodvolanie súhlasu sa považuje za pretrvávajúci záujem dotknutej osoby o informácie od prevádzkovateľa.

IS Kontakty zákazníkov

V informačnom systéme „IS Kontakty zákazníkov“ spracúvame kontaktné osobné údaje dotknutých osôb, ktoré v minulosti využili naše služby, alebo nakúpili naše produkty.

Účel spracúvania osobných údajov: informovanie o službách/produktoch prevádzkovateľa alebo jeho partnerov, alebo poskytnutie iných informácií, ktoré sú späté s podnikateľskou činnosťou prevádzkovateľa.

Právny základ spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, v zmysle ustanovenia článku 6 bod 1 písmena f) GDPR. Oprávnený záujem prevádzkovateľa je marketingová komunikácia.

Doba uchovávania osobných údajov: Osobné údaje v tomto informačnom systéme sú spracúvané po dobu pokým ma dotknutá osoba záujem o informácie od prevádzkovateľa. Nezáujem o informácie od prevádzkovateľa môže dotknutá osoba vyjadriť kontaktovaním prevádzkovateľa.

0