Záruka a zodpovednosť za vady a reklamácia

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú na Tovare v jeho záručnej dobe. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu e-mailom, a to na e-mailovú adresu info@orthopuzzle.sk alebo eshop@orthopuzzle.sk. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci oprávnený uviesť preferovaný spôsob vybavenia reklamácie podľa bodu 6. tohto článku týchto VOP.
 2. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku za akosť Tovaru v trvaní 24 mesiacov.
 3. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu týkajúcu sa množstva Tovaru, poškodenia obalu Tovaru alebo chybnej dodávky Tovaru najneskôr do 24 hodín od obdržania zásielky.
 4. Reklamovaný Tovar je Kupujúci povinný vrátiť späť Predávajúcemu bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatkov.
 5. Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o oprávnenosti reklamácie a o spôsobe vybavenia reklamácie, a to zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu Kupujúceho, resp. telefonicky na telefónnom čísle Kupujúceho. Spôsob vybavenia reklamácie je Predávajúci povinný určiť ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 6. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu jedným z nasledovných spôsobov:
 • doplnením chýbajúceho Tovaru,
 • výmenou vadného Tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny za vadný Tovar,
 • vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny Tovaru,
 • odôvodneným zamietnutím.
0