Všeobecné obchodné podmienky

Predávajúci:

Obchodné meno: JN Plus, s.r.o.

Sídlo:Valachovej 3, 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka

IČO: 52 368 475

DIČ:2120999859

IČDPH:SK2120999859

Zápis v OR:OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 136905/B

Bankové spojenie:Československá obchodná banka, a. s.

Číslo účtu/IBAN:SK0775000000004027040959

Telefón:+421 911 585 858

E-mail:info@orthopuzzle.sk, eshop@orthopuzzle.sk

Konajúci:Natália Pašková, spoločník a konateľ

Juraj Paška, spoločník a konateľ

(ďalej len ako „Predávajúci“)

týmto vydáva nasledovné všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“), ktoré nadobúdajú účinnosť nižšie uvedeného dňa:

Článok I.

Úvodné ustanovenia a  definície niektorých pojmov

1.1. Predávajúci je obchodnou spoločnosťou, ktorá sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti okrem iného zameriava na kúpu tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

1.2. Predávajúci prevádzkuje internetový obchod, dostupný na internetovej stránke – doméne Predávajúceho www.orthopuzzle.sk, ktorej primárnou funkciou je informovať tretie osoby o sortimente tovaru Predávajúceho a umožniť tretím osobám vyhľadanie, zobrazenie, výber a objednanie tovaru Predávajúceho (ďalej len ako „E-shop“).

1.3. Tovarom sú na účely týchto VOP všetky produkty, o ktorých Predávajúci zverejňuje informácie prostredníctvom E-shopu, a ktoré si môžu tretie osoby prostredníctvom E-shopu objednať (ďalej len ako „Tovar“).

1.4. Kupujúcim je na účely týchto VOP fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si prostredníctvom E-shopu objednala Tovar spôsobom a postupom podľa článku II. týchto VOP (ďalej len ako „Kupujúci“).

1.5. Kupujúcim v zmysle týchto VOP môže byť:

 • spotrebiteľ, ktorým je na účely týchto VOP fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s Predávajúcim nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len ako „Spotrebiteľ“),
 • fyzická osoba – podnikateľ, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s Predávajúcim koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, a preto nemá status spotrebiteľa alebo
 • právnická osoba, ktorá nemá status spotrebiteľa.

1.6. Kúpna zmluva je na účely týchto VOP zmluva uzatvorená spôsobom a postupom podľa článku II. týchto VOP, na základe ktorej vznikne Predávajúcemu povinnosť odovzdať Kupujúcemu Tovar a Kupujúcemu vznikne povinnosť Tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu (ďalej len ako „Kúpna zmluva“).

1.7. Účelom týchto VOP je úprava vzájomných práv a povinností vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa Tovaru prostredníctvom E-shopu, uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky Tovaru podľa článku II. týchto VOP Predávajúcemu potvrdzuje, že sa s týmito VOP dôkladne oboznámil a súhlasí s ich obsahom.

1.8. Orgánom dozoru, ktorý vykonáva kontrolu nad činnosťou Predávajúceho pri jeho podnikateľskej činnosti ako aj pri prevádzkovaní E-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Odbor výkonu dozoru a Právny odbor, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, fax č. 02/58 27 21 70.

1.9. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim (v prípade ak je Kupujúcim Spotrebiteľ) výslovne neupravené týmito VOP sa riadia predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

1.10. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim (v prípade ak Kupujúcim nie je Spotrebiteľ) výslovne neupravené týmito VOP sa riadia predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok II.

Uzatvorenie Kúpnej zmluvy

2.1. K uzatvoreniu Kúpnej zmluvy na Tovar dôjde tak, že Kupujúci prostredníctvom internetovej stránky E-shopu postupom podľa bodu 3 tohto článku týchto VOP vyplní a odošle Predávajúcemu záväzný objednávkový formulár nachádzajúci sa na E-shope s voľbou vybraného Tovaru (ďalej len ako „Objednávka“), na internetovej stránke E-shopu sa Kupujúcemu následne zobrazí potvrdenie Objednávky a Predávajúci Objednávku Kupujúcemu potvrdí e-mailovou správou. Za záväzný návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy sa považuje Kupujúcim vyplnená a odoslaná Objednávka.

2.2. Prezentácia Tovaru na web stránke E-shopu nepredstavuje právne záväzný návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy, ale nezáväzný on-line katalóg Predávajúceho.

2.3. Postup Kupujúceho pri vytvorení Objednávky je nasledovný:

 • Tovar si Kupujúci vyberá na internetovej stránke E-shopu kliknutím na sekciu označenú ako „Obchod“, v ktorej je zobrazený sortiment Tovaru, ktorý si kupujúci môže objednať prostredníctvom E-shopu.
 • Kliknutím na zobrazenie konkrétneho Tovaru má Kupujúci možnosť oboznámiť sa s hlavnými vlastnosťami konkrétneho Tovaru, s množstvom, zložením, výmerou, popisom konkrétneho Tovaru ako aj s ďalšími potrebnými informáciami a cenou konkrétneho Tovaru vrátane DPH.
 • V prípade záujmu o vybraný Tovar klikne Kupujúci na ikonu „Pridať do košíka“.
 • Po kliknutí na ikonu „Zobraziť košík“ sa Kupujúcemu zobrazí sumár košíka, ktorý obsahuje cenu vybraného Tovaru vrátane DPH a informáciu o doručení vybraného Tovaru kuriérom DPD, pričom má Kupujúci možnosť zadať miesto doručenia pre účely výpočtu a zobrazenia ceny za doručenie Tovaru. Po zadaní miesta doručenia sa Kupujúcemu v sumáre košíka zobrazí cena za Tovar vrátane DPH a ceny dopravy.
 • Následne kupujúci klikne na ikonu „Skontrolovať a objednať“, čím ho internetová stránka E-shopu presmeruje na formulár, v ktorom je potrebné vyplniť fakturačné údaje (Krstné meno a Priezvisko / Názov spoločnosti, Krajina, Ulica, PSČ, Mesto, Telefón, E-mailová adresa). Kupujúcemu sa súčasne zobrazí sumár Objednávky s informáciami o vybranom Tovare (produkte), medzisúčte, doprave, doručení kuriérom DPD, spoplatnení dobierky a celkovej cene spolu.

2.4. Kupujúci potom musí vybrať, či uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu za vybraný Tovar priamym vkladom na účet alebo dobierkou (platbou v hotovosti pri prebratí zásielky). V prípade, ak si Kupujúci vyberie možnosť platby priamym vkladom na účet Predávajúceho, je upozornený na to, že:

 • po odoslaní Objednávky je potrebné poslať platbu priamo na bankový účet Predávajúceho,
  na identifikáciu platby je potrebné použiť číslo Objednávky a
 • Objednávka nebude odoslaná pokiaľ peniaze nedorazia na účet Predávajúceho.

2.5. Ak Kupujúci súhlasí s druhom Tovaru/ov, množstvom Tovaru/ov, cenou za Tovar/y a VOP, kliknutím na ikonu „Odoslať s povinnosťou platby“ sa Objednávka stane záväznou.

2.6. Kupujúcemu sa po odoslaní Objednávky v E-shope v súlade s bodom 3. tohto článku týchto VOP zobrazí Potvrdenie Objednávky a zároveň mu bude zaslaný automaticky generovaný e-mail s informáciami k Objednávke spolu s VOP.

2.7. Kúpna zmluva je uzatvorená na základe automaticky generovaného záväzného potvrdenia Objednávky a potvrdenia Predávajúceho. Predávajúci je povinný potvrdiť Kupujúcemu e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke Kupujúceho) obsah Objednávky Kupujúceho, a to bez zbytočného odkladu po doručení Objednávky, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedošlo.

2.8. Predávajúci je oprávnený kontaktovať Kupujúceho aj telefonicky na telefónnom čísle uvedenom v Objednávke v záležitostiach týkajúcich sa alebo súvisiacich s Objednávkou a / alebo s Kúpnou zmluvou.

2.9. Kúpna zmluva sa uzatvára prostredníctvom E-shopu, t.j. s využitím prostriedkov diaľkovej komunikácie. Náklady na prostriedky diaľkovej komunikácie sa nelíšia od sadzby poskytovateľa internetového alebo telefonického pripojenia a Predávajúci si v tejto súvislosti neúčtuje žiadne ďalšie poplatky.

Článok III.

Kúpna cena a platobné podmienky

3.1. Kúpna cena je uvedená v E-shope pri zobrazení konkrétneho Tovaru v čase uskutočnenia Objednávky, v Objednávke a v potvrdení Objednávky. Kúpna cena nemôže byť po potvrdení Objednávky Predávajúcim zmenená.

3.2. Všetky ceny uvedené v E-shope sú uvádzané v mene EUR, vrátane dane z pridanej hodnoty. Platba kúpnej ceny sa uskutočňuje v mene EUR.

3.3. Za Tovar objednaný v E-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

 • platbou bezhotovostnou prevodom na účet Predávajúceho, pričom pri tejto možnosti platby Predávajúci zasiela Tovar Kupujúcemu až po prijatí úhrady prevodom na účet Predávajúceho v banke: Československá obchodná banka, a.s., IBAN: SK0775000000004027040959,
 • na dobierku pri prevzatí objednaného Tovaru od kuriéra.

3.4. Zvolený spôsob zaplatenia kúpnej ceny je po uskutočnení Objednávky možné meniť iba so súhlasom Predávajúceho.

Článok IV.

Hlavné vlastnosti Tovaru

4.1. Predávajúci prehlasuje, že jasným, zrozumiteľným a jednoznačným spôsobom informuje Kupujúceho pred odoslaním Objednávky o hlavných vlastnostiach Tovaru na webovej stránke E-shopu (www.orthopuzzle.sk).

4.2. Zároveň týmto Predávajúci poučuje Kupujúceho, že má právo po prevzatí Tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v „kamennom“ obchode a to v rozsahu potrebnom na zistenie vlastností Tovaru.

4.3. Predávajúci upozorňuje Kupujúceho, že v prípade ak dôjde k zníženiu hodnoty Tovaru v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností Tovaru po jeho prevzatí, kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za škodu, ktorá na tovare vznikne.

Článok V.

Dodanie Tovaru

5.1. Predávajúci dodá Kupujúcemu Tovar najneskôr do 7 dní, pričom plynutie dodacej lehoty môže začať nasledovne:

 • v prípade ak je kúpna cena za Tovar Kupujúcim hradená na dobierku, začína dodacia lehota plynúť dňom uzavretia Kúpnej zmluvy,
 • v prípade, ak je kúpna cena za Tovar hradená Kupujúcim platbou prevodom na účet, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, tzn. od pripísania celej sumy kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho.

5.2. Kupujúci je povinný prevziať Tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení Objednávky.

5.3. Predávajúci zašle Kupujúcemu spolu s Tovarom faktúru (daňový doklad), návod na použitie Tovaru ako i ostatné dokumenty prislúchajúce k Tovaru, tzn. môže ísť o dokumenty obsahujúce napríklad údaje o spôsobe použitia Tovaru, nebezpečenstve z nesprávneho použitia Tovaru a podobne.

5.4. Za miesto plnenia Predávajúceho (miesto dodania Tovaru) sa považuje miesto, do ktorého je Tovar dodávaný na základe požiadavky Kupujúceho uvedenej v Objednávke.

5.5. Predávajúci realizuje dopravu ku Kupujúcemu prostredníctvom prepravcu – obchodnej spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o, so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498.

5.6.Výšku nákladov spojených s dodaním Tovaru môže Kupujúci zistiť pri vykonaní Objednávky v súlade s článkom II. bod 3 písmeno d) týchto VOP.

5.7. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za Tovar. Zodpovednosť za škody spôsobené na Tovare prechádza na Kupujúceho v momente, keď prevezme Tovar od Predávajúceho. V prípade, keď sa kupujúci dostane do omeškania s prevzatím Tovaru, prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na Tovare v čase, keď mu Predávajúci umožnil nakladať s Tovarom a Kupujúci Tovar neprevzal.

5.8. Tovar ponúkaný Predávajúcim v E-shope sa považuje za všeobecne dostupný. Vo výnimočných prípadoch, napr. ak je určitý tovar objednaný rôznymi Kupujúcimi súčasne, nemožno vylúčiť, že tovar už nie je k dispozícii. O tejto skutočnosti je Predávajúci povinný bez zbytočného odkladu informovať Kupujúceho. V takomto prípade sa Kúpna zmluva automaticky ruší celkom alebo v časti týkajúcej sa nedostupného tovaru.

Článok VI.

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho

6.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade zjavnej slovnej, číselnej alebo technickej chyby v cene Tovaru. Za takúto zjavnú chybu sa považuje najmä zjavne odlišná cena ako bežná cena pre daný typ alebo druh tovaru.

6.2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, že sa Tovar objednaný Kupujúcim už nevyrába, resp. Tovar je z iného objektívneho dôvodu nedostupný.

6.3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak si Kupujúci neprevezme objednaný Tovar riadne a včas alebo ak sa objednaný Tovar vráti späť Predávajúcemu ako nedoručený. Predávajúci je v takom prípade oprávnený požadovať od Kupujúceho náhradu nákladov na prepravu, ktoré mu vznikli v súvislosti s neúspešným dodaním objednaného Tovaru.

6.4. Za platné odstúpenie Predávajúceho od Kúpnej zmluvy sa považuje odoslanie písomného oznámenia o odstúpení na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke Kupujúceho

Článok VII.

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľom

7.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade zjavnej slovnej, číselnej alebo technickej chyby v cene Tovaru. Za takúto zjavnú chybu sa považuje najmä zjavne odlišná cena ako bežná cena pre daný typ alebo druh Tovaru.

7.2. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľom sa v plnom rozsahu spravuje ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.3. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v zákonnej lehote 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. V prípade, že Spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, je povinný informovať Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od Kúpnej zmluvy, a to e-mailom na e-mailovú adresu info@orthopuzzle.sk alebo eshop@orthopuzzle.sk. Na tento účel je Spotrebiteľ oprávnený použiť vzorový formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ktorý je dostupný na web stránke E-shopu.

7.4. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa bodu 3. tohto článku týchto VOP.

7.5. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú v prípade, ak Spotrebiteľ odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 3. tohto článku týchto VOP.

7.6. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu po prijatí oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy Spotrebiteľom podľa bodu 3. tohto článku týchto VOP, zaslať Spotrebiteľovi písomné potvrdenie o prijatí oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke.

7.7. V prípade, ak Spotrebiteľ odstúpil od Kúpnej zmluvy, je povinný zaslať zakúpený Tovar späť Predávajúcemu, a to najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy. Spotrebiteľ je povinný zaslať Predávajúcemu Tovar na vlastné náklady prostredníctvom bežného poštového balíka na adresu Predávajúceho Valachovej 3, 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka.

7.8. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, Spotrebiteľ berie na vedomie, že pri odstúpení od Kúpnej zmluvy, znáša Spotrebiteľ všetky náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám.

7.9. V prípade, ak Spotrebiteľ odstúpil od Kúpnej zmluvy, Predávajúci je povinný vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od Spotrebiteľa prijal, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné, a to najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy.

7.10. Predávajúci nemá povinnosť preberať vrátený Tovar, ktorý mu bol Spotrebiteľom zaslaný prostredníctvom dobierky. Vrátený Tovar musí byť nepoužitý a nepoškodený. V prípade, ak Spotrebiteľ vráti Tovar poškodený alebo v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol Predávajúcim odoslaný, Predávajúci je oprávnený vrátiť Spotrebiteľovi kúpnu cenu zníženú o náklady potrebné k uvedeniu Tovaru do riadneho stavu, resp. zníženú o náhradu spôsobenej škody.

7.11. Spotrebiteľ súhlasí s tým, že v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy, vráti Predávajúci Spotrebiteľovi všetky platby podľa bodu 9. tohto článku týchto VOP bezhotovostným prevodom na bankový účet Spotrebiteľa, ktorý Spotrebiteľ uvedie Predávajúcemu v nadväznosti na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Iný spôsob vrátenia kúpnej ceny je prípustný len výnimočne, a to na základe osobitnej dohody Predávajúceho a Spotrebiteľa.

7.12. V prípade, ak Spotrebiteľ odstúpil od Kúpnej zmluvy, Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby podľa bodu 9. tohto článku týchto VOP pred tým, ako mu je zakúpený Tovar doručený späť alebo pred tým, ako Spotrebiteľ preukáže zaslanie zakúpeného Tovaru späť Predávajúcemu.

7.13. Podľa ust. § 7 ods. 6 Zákona č. 102/2014 Z. z. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa, alebo predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, alebo predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Článok VIII.

Záruka a zodpovednosť za vady, reklamácia

8.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú na Tovare v jeho záručnej dobe. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu e-mailom, a to na e-mailovú adresu info@orthopuzzle.sk alebo eshop@orthopuzzle.sk. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci oprávnený uviesť preferovaný spôsob vybavenia reklamácie podľa bodu 6. tohto článku týchto VOP.

8.2. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku za akosť Tovaru v trvaní 24 mesiacov.

8.3. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu týkajúcu sa množstva Tovaru, poškodenia obalu Tovaru alebo chybnej dodávky Tovaru najneskôr do 24 hodín od obdržania zásielky.

8.4. Reklamovaný Tovar je Kupujúci povinný vrátiť späť Predávajúcemu bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatkov.

8.5. Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o oprávnenosti reklamácie a o spôsobe vybavenia reklamácie, a to zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu Kupujúceho, resp. telefonicky na telefónnom čísle Kupujúceho. Spôsob vybavenia reklamácie je Predávajúci povinný určiť ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8.6. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu jedným z nasledovných spôsobov:

 • doplnením chýbajúceho Tovaru,
 • výmenou vadného Tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny za vadný Tovar,
 • vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny Tovaru,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie Tovaru.

8.7. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené Kupujúcim pri uplatnení reklamácie.

8.8. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa prevzatia reklamovaného Tovaru Predávajúcim. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

9.1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na web stránke E-shopu.

9.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť oznámenia zmeny VOP sa považuje za splnenú dňom zverejnenia zmeny, resp. dňom zverejnenia nového znenia VOP na web stránke E-shopu.

9.3. V prípade, ak je akékoľvek ustanovenie týchto VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane v budúcnosti, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto VOP. V takom prípade sa bude postupovať podľa iného ustanovenia týchto VOP, resp. podľa ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

9.4. Prípadné spory medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom je možné riešiť aj formou alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle ustanovení zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. V takomto prípade je Spotrebiteľ oprávnený kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad SOI, resp. iná oprávnená právnická osoba.

0